+ Pridať inzerát

Prihlásiť sa

Registrovať

Informace

Informace

Informace

Kategorie Filtrovat

Všeobecné podmienky

1. Moto­inzercia.sk je inzertný server, ktorý prevádzkuje fyzická osoba Ondřej Chvojka, Vaňkova 1331Chrudim, 537 01, IČ: 03584712, ďalej len prevádzkovateľ.

2. Server umožňuje bezplatne zveřejňovať iba inzeráty ojazdených, nových a havarovaných motocyklov a štvorkoliek. Inzerovať môžu fyzické aj právnické osoby zadarmo. Užívatelia, ktorý vkl,adajú inzerát na server Moto­inzercia.sk súhlasia s odberom noviniek na e-mail, ktorý použili pri vkladaní inzerátu. E-maily môžu mať reklamný aj informačný charakter.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nutné zmeny v inzeráte, inzerát vôbec nezverejniť , poprípade inzerát odstrániť z ponuky, pokiaľ bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenské republiky, podmienkami inzercie Moto­inzercia.sk, alebo dobrými mravmi.

4. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát, pokiaľ je vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu, alebo pokiaľ inzerát vzbudzuje dojem, že uživateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam Moto­inzercia.sk.

5. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený na dobu neurčitú.

6. Prevádzkovateľ len sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu,pôvod, dodanie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov uživateľov uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym vniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným použitím registračných a štatistických údajov.

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Moto­inzercia.sk ani za spôsob, akým služby Moto­inzercia.sk využívajú. Nenesie taktiež žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie serveru užívateľmi, či tretími osobami.

9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by uživateľom, alebo tretím osobám priamo, nepriamo, či náhodou vznikli v dôsledku, alebo v súvislosti s využívaním služieb Moto­inzercia.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom ,alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Moto­inzercia.sk, alebo v priamej, či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

10. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že sa vedeniu služieb Moto­inzercia.sk venuje a bude věnovat s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou tak, aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Moto­inzercia.sk, mohli vzniknúť užívateľom, či tretím osobám.

11. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia, služby serveru upravovať alebo inovovať.

12. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Moto­inzercia.sk ponúka.

13. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť okamžikom ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.